Thứ Bảy, Ngày 13/7/2024 -

Ngày đăng:

06/07/2024 

Sáng ngày 05/7/2024, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm tổ chức sinh hoạt định kỳ  nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Về dự Hội nghị có 42/57 đảng viên của toàn Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, đoàn thể đã chủ động triển khai thực hiện, bám sát vào Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ đề ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức được quan tâm, tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kết luận số 1883-KL/TU, ngày 10-6-2024) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy đã kịp thời kiện toàn chức danh Bí thư đảng ủy, phó Bí thư đảng ủy và rà soát bổ sung Quy hoạch chức danh ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ.

Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi bộ, đảng viên, quần chúng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Chi bộ đã triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, duy trì hoạt động thường xuyên. Công đoàn cơ sở đã kịp thời kiện toàn nhân bầu Chủ tịch công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phổ biến các chủ trương,

 chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, của ngành

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư đảng ủy phổ biến một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành và của lực lượng Kiểm lâm Kon Tum. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thể tiếp tục tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giám sát đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm Kết luận 1883-KL/TU, ngày 10-6-2024 của BTV Tỉnh ủy. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng; tham mưu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết 25-NQ/TU Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ tỉnh vừa thông qua ngày 27-6-2024. Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng theo kế hoạch số 2278/KH-UBND, ngày 28-6-2024 của UBND tỉnh.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW,  ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị  gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các Chi bộ; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng, nhất là các quần chúng đoàn viên thanh niên ưu tú, trẻ, nữ, trong quy hoạch; tăng cường công tác lãnh đạo đối với các tổ chức Đoàn thể để thực hiện tốt các chương trình kế hoạch hoạt động đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá phân loại chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2024.

Kim Yến