Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

25/09/2022 

Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, có ảnh hưởng quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý, chính vì thế Đảng ủy, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm luôn quan tâm, triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định của Nhà nước.

Chi cục Kiểm lâm đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp; chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO  9001:2008 sang TCVN  ISO  9001:2015.

 

Cùng với đó là kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phát huy vai trò điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 

Tổ chức cho công chức tham gia các lớp đào tạo về quản lý nhà nước, trung cấp chính trị, chuyên môn nghiệp vụ… nhằm đào tạo, xây dựng được đội ngũ công chức có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.

 

Thời gian vừa qua, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh công bố Danh mục Thủ tục Hành chính (TTHC) được thay thế và sửa đổi thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp (Văn bản số 169/CCKL-HCTH ngày 15/02/2022 Về việc đề nghị điều chỉnh quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực Lâm nghiệp)

 

Điều chỉnh lại mã số TTHC: Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp là 3.000198.000.00.00.H34 (theo Quyết định số 362/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Điều chỉnh thẩm quyền quyết định công nhận kết quả TTHC: là do Chi cục Kiểm lâm quyết định(Căn cứ Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Muốn hiện đại hóa nền hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo là rất cần thiết. Đồng thời, phải áp dụng thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm Kon Tum sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng CNTT; xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng Kiểm Lâm; phân công trách nhiệm thực hiện đối với các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với nhau trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC./.

Uyên Anh