Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

17/11/2022 

Công nghệ số không ngừng biến đổi, phù hợp với mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, phục vụ cho mọi ngành nghề. Trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát, bảo vệ rừng.

Những thiết bị, phần mềm công nghệ đã giúp lực lượng Kiểm lâm phát hiện, cảnh báo sớm các thay đổi bất thường, cập nhật chính xác những biến động về rừng và đất lâm nghiệp, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…trong đó phải kể đến Phần mềm Cập nhật diễn biến rừng (FRMS)

Phần mềm cập nhật diễn biến rừng (FRMS) được xây dựng để phục vụ công tác cập nhật diễn biến rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng và quản lý rừng trên toàn quốc.

FRMS cho phép công chức Kiểm lâm cập nhật diễn biến trạng thái của lô rừng, đồng bộ kết quả cập nhật lên hệ thống dữ liệu trung tâm trong máy chủ của Tổng cục Lâm nghiệp, đồng thời có thể kết xuất báo cáo, bản đồ hiện trạng rừng ở bất kỳ thời điểm nào trong năm để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và báo cáo cuối năm dùng cho việc công bố hiện trạng rừng của các cấp xã, huyện, tỉnh cũng như toàn quốc.

 

Sơ đồ mối quan hệ giữa tài khoản công chức chuyên quản ở các cấp trong sử dụng phần mềm

 

Từ năm 2017 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã áp dụng FRMS vào công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; việc áp dụng phần mềm FRMS đã góp phần quan trọng trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo quy định.

Dựa vào kết quả cập nhật, đồng bộ dữ liệu trên phần mềm FRMS 3.0 của Hạt Kiểm lâm các huyện; đồng thời căn cứ quyết định phê duyệt và báo cáo số liệu về rừng của UBND các huyện, thành phố. Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Kon Tum năm 2021 tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh.

 

 

 

 

Quyết định số 337/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng

trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

 

Cục Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 204/CKL-QLR ngày 13/5/2022 về việc triển khai thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo, đồng bộ dữ liệu diễn biến rừng. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cũng đã triển khai đến các Hạt Kiểm lâm cấp huyện để tổ chức thử nghiệm.

Tuy nhiên, do điều kiện trang thiết bị máy móc của các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Chi cục Kiểm lâm chưa đáp ứng được phiên bản mới 4.0 của phần mềm FRMS (lí do: máy tính có cấu hình thấp và được trang bị từ trước đây) nên hiện nay có nhiều đơn vị chưa thể sử dụng phần mềm để kiểm tra, đối chiếu (phiên bản mới 4.0 của phần mềm FRMS yêu cầu cấu hình máy tính cao hơn)

Chi cục Kiểm lâm cũng đã có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm vùng IV, trong đó đề nghị Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổng hợp, đề xuất Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng đề án nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ từ cơ sở đáp ứng được các yêu cầu trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hoặc có văn bản khuyến nghị về cấu hình trang thiết bị tối thiểu để đơn vị có cơ sở mua sắm thiết bị cho phù hợp với cấu hình do dự án SNRM2 đưa ra, tìm kiếm các dự án, hỗ trợ kinh phí để trang bị hệ thống máy tính, internet cho các đơn vị cơ sở.

Việc ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn sẽ là tiền đề tốt và phát huy được sức mạnh của ngành, qua đó sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Uyên Anh