Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

14/07/2023 

Vào lúc 8h00 ngày 14/7/2023, tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm tổ chức sinh hoạt định kỳ 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

Thông tin một số chủ trương, chính sách mới, trọng tâm của ngành và của lực lượng Kiểm lâm Kon Tum; đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến phê bình, chất vấn của Đảng viên và của các Chi bộ đối với Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm trong công tác lãnh, chỉ đạo Đảng bộ. Về dự Hội nghị có 39/52 đảng viên của toàn Đảng bộ; chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

 

 

Tại Hội nghị, đại diện Ban chấp hành đã thông qua báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm;

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023  triển khai thực hiện, bám sát vào Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ đề ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức; tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các cá nhân thực hiện nghiêm cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các Nghị quyết của Đảng và nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững". Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh- quốc phòng; Công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện theo đúng quy định của điều lệ Đảng; trong 6 tháng đầu năm các Chi bộ đã tiến hành kiểm trả được 02 đảng viên, giám sát được 17 đảng viên.

 

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Ủy viên ban kiểm tra Đảng ủy phổ biến các văn bản mới, nhấn mạnh, quán triệt lại các chủ trương chính sách lớn, trọng tâm của Đảng, pháp luật, nhà nước cần phải tập trung thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2023, cụ thể như:  Quy định số 746-QĐ/TW, ngày 01-12-2022 của Tỉnh ủy Kon Tum "về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử"; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp (hiệu lực từ 22/02/2023); Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tiinh giản biên chế; Quyết định 34/2023/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum… Đồng thời Hội nghị đã thông qua những chủ trương lớn và những giải pháp triển khai của lực lượng Kiểm lâm cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 cụ thể như sau:

- Tiếp tục tham mưu, triển khai kịp thời, đồng bộ có hiệu quả các chủ trương, chính sách và văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vụ Lâm nghiệp.

- Tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, rà soát, xác định và xử lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét đột xuất và thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm, không để tồn đọng, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đồng thời nâng cao tính răn đe trong cộng đồng; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ QLBVR&QLLS theo các Quy chế, Kế hoạch phối hợp đã ký kết.

- Tham mưu tổng kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; Tiểu dự án 1- Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Triển khai tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây rừng, cây Sâm Ngọc Linh và dược liệu cho lực lượng Kiểm lâm,…

- Đôn đốc các Hạt kiểm lâm tăng cường kiểm tra giám sát các dự án cho thuê rừng; phối hợp kiểm tra hướng dẫn các xã trong công tác trồng rừng; dược liệu trên địa bàn; Kiểm tra cây giống đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi xuống giống trồng rừng.

 

 

Hải Ninh