Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

12/04/2024 

Chiều ngày 12/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến chuyên sâu nội dung các văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số nghị định, thông tư, điều luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.

  Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; tham dự có đại diện Lãnh đạo, công chức nghiệp các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm; cán bộ phụ trách kỹ thuật của các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc tỉnh, Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam; cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được nghe các báo cáo viên là công chức các phòng chuyên môn phổ biến chuyên sâu các nội dung văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số Nghị định, Thông tư mới ban hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp tại hội nghị được phân nhóm các văn bản theo lĩnh vực, phân nhóm các văn bản theo nội dung được sửa đổi, phân tích cụ thể các điểm mới sửa đổi, bổ sung tại các văn bản hợp nhất, các nghị định, thông tư và điều 248 luật đất đai, cụ thể:

Các Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 10 Văn bản: (1) Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 02/01/2024 về quản lý rừng bền vững. (2) Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. (3) Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 về các biện pháp lâm sinh. (4) Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 về hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh. (5) Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ. (6) Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 về hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. (7) Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 về quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. (8) Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 về phân định ranh giới rừng. (9) Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BNNPTNT ngày 04/01/2024 về thống kê ngành lâm nghiệp. (10) Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2024 về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

Ngoài ra có các nghị định, thông tư mới được ban hành gồm: (1) Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (quy định về tạm sử dụng rừng). (2) Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp. (3) Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp (nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản). (4) Luật Đất đai (sửa đổi) và các Điều liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.

Đ/c Lại Đức Hiếu - Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng giới thiệu khái quát những nội cơ bản của các Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hội nghị đã giúp cán bộ, công chức nghiệp vụ nắm được các nội dung mới, được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong các Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số Nghị định, Thông tư mới ban hành liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp so với các quy định trước đây, cập nhật kịp thời những kiến thức mới để thuận lợi trong quá trình áp dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Hội nghị đã đảm bảo sự chuẩn bị chu đáo, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đ/c Trần Duy Đắc - Công chức phòng Sử dụng và PTR

 Giới thiệu nội dung các văn bản

Hiếu Nghĩa