Thứ Năm, Ngày 20/6/2024 -

Ngày đăng:

10/09/2021 

Thực hiện Công văn số 2458/SNN-TTra ngày 07/9/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.