Trồng cây gây rừng - Tiền đề để phát triển bền vững

29/10/2022 16:20:00

Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Kon Tum.

        Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, kịp thời, công tác trồng rừng, phát triển rừng năm 2021, năm 2022 và ý thức trách nhiệm của các đơn vị, địa phương cùng mọi tầng lớp nhân dân đã được nâng lên, người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia trồng rừng, kết quả thực hiện đến nay cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

        Tỉnh Kon Tum có tổng diện tích tự nhiên 967.418,35 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 780.514,14 ha, diện tích có rừng 610.612,54 ha (547.580,86 ha rừng tự nhiên, 63.031,68 ha rừng trồng), diện tích chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 155.779,2 ha, độ che phủ rừng là 63,12%.

        Việc thực hiện chỉ tiêu phát triển rừng năm 2022 (số liệu đến ngày 15 tháng 9 năm 2022) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay toàn tỉnh đã trồng được 4.687,8 ha rừng, đạt 104,2% kế hoạch: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hỗ trợ trồng rừng sản xuất và người dân tự bỏ vốn trồng rừng (xã hội hóa): 3.735,0 ha; Chủ rừng là tổ chức Nhà nước trồng rừng (gồm các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng): 417,0 ha; Chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trồng: 594,8 ha.

       Toàn tỉnh đã trồng 941.614 cây phân tán, đạt 156,5% kế hoạch, ước thực hiện đến hết năm 2022 toàn tỉnh trồng được 01 triệu cây phân tán. Thực hiện  500 ha, đạt 17,6% kế hoạch, ước thực hiện đến hết năm 2022 khoanh nuôi 1000 ha. Hiện nay đang trong thời vụ trồng rừng năm 2022 nên hầu hết các đơn vị, địa phương chưa nghiệm thu, đánh giá diện tích đã trồng rừng năm 2022.

       Trong thời gian qua, công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành và các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; người dân đã tích cực hưởng ứng, chung tay, tham gia công tác trồng rừng năm 2021 và 2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia công tác trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng tại tỉnh Kon Tum.

       Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch trồng rừng đã đề ra và hướng đến mục tiêu quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tỉnh Kon Tum tiếp tục thực hiện các biện pháp như sau:  

     Thứ nhất, các ngành chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường quản lý, giám sát trồng rừng trên địa bàn tỉnh

     Thứ hai, Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia trồng rừng bằng nhiều hình thức;

     Thứ ba, Kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, kỹ thuật, công nghệ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ để thu mua, tiêu thụ các sản phẩm gỗ rừng trồng cho người dân nhằm xã hội hóa công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh;

     Thứ tư, Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thiết lập hệ thống dữ liệu quản lý rừng và đất rừng thống nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ giải đoán ảnh viễn thám độ phân giải cao, các phần mềm thống kê đảm bảo độ tin cậy cao trong quản lý và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; rà soát, cập nhật hệ thống dữ liệu kiểm kê rừng cho phù hợp với hiện trạng rừng thực tế...

      Tỉ lệ rừng ngày càng tăng lên sẽ góp phần tích cực tới việc đảm bảo cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng nhưng vẫn bền vững tại Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. Không chỉ thế, thực hiện các dự án, chỉ tiêu về trồng rừng, bảo vệ rừng, xây dựng vườn quốc gia, khu rừng cấm, trồng cây xanh… cũng là góp phần giữ gìn đa dạng sinh học; phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng rừng và bảo tồn các nguồn gen di truyền quý hiếm của rừng nước ta.

Uyên Anh

Bài viết liên quan: