VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 25/2022/TT-BLĐTBXH 30/11/2022 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TRANG CẤP PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN TRONG LAO ĐỘNG
Số: 01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Số: 03/VBHN-BNNPTNT 23/02/2023 Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số: 32/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/2022/TT-BTP 01/11/2022 Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
12/2022/TT-BNNPTNT 20/09/2022 Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
02/2022/TT-BTP 30/06/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
22/2021/TT-BTTTT 15/03/2022 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
18/2021/TT-BNNPTNT 20/01/2022 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2/2021/TT-BNV 11/06/2021 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
23/2020/TT-BTTTT 18/07/2021 Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
03/2020/TT-BNV 18/07/2021 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác cùa người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
33/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
32/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
31/2018/TT-BNNPTN 18/07/2021 Quy định về phân định ranh giới rừng
29/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về các biện pháp lâm sinh
28/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về quản lý rừng bền vững
27/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản