VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 337/QĐ-UBND 07/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Số: 92/QĐ-UBND 08/03/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 80 /QĐ-UBND 22/02/2023 Về việc phê duyệt, sửa đổi Quy trình nội bộ thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 39/QĐ-CTUBND 13/02/2023 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022
Số: 64/QĐ-UBND 13/02/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
số: 27 /QĐ-UBND 30/01/2023 Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Số: 13 /QĐ-TCLN-PTR 02/02/2023 Về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Số: 319 /VP-NNTN 19/01/2023 V/v chuyển các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số: 486 /VP-TTHCC 31/01/2023 Về việc chuyển các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Số: 871/QĐ-UBND 30/12/2022 Phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số: 01 /CTr-CCKL 04/01/2023 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023 CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM
Số: 22/QĐ-HDL 23/11/2022 Về việc ban hành Quy chế quản lý và kiểm soát nội bộ về sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm củ của tỉnh kon tum
676/QĐ - SNN 27/12/2022 Ban hành hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33 /2022/QĐ-UBND 21/10/2022 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25 /2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 36 /2022/QĐ-UBND 17/11/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21/QĐ-HDL 23/11/2022 Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tem, logo mang Chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum
69/QĐ-CCKL 31/05/2022 Quyết định ban hành Nội quy BMNN tại CCKL
30/QĐ-CCKL 04/04/2022 Quy chế chi tiêu nội bộ
25/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 V/v ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum