VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 330/UBND-NNTN 10/02/2023 Về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Số:28/KH-CCKL 15/02/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật QuýI năm 2023
Số: 13 /KH-CCKL 02/02/2023 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Số: 90/UBND-KTTH 12/01/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số: 98 /CCKL-TC 01/02/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 70/STTTT-TTBCXB ngày 13/01/2023
Số: 13 /QĐ-TCLN-PTR 02/02/2023 Về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Số: 188 /SNN-KH 30/01/2023 Về việc chuyển tài liệu Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số: 319 /VP-NNTN 19/01/2023 V/v chuyển các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số: 32/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
123/BNN-TCLN 09/01/2023 Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng
104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Số: 1857 /CCKL-HCTH 23/12/2022 Về việc triển khai Văn bản số 11504/BTC-QLGCS ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính
Số: 1852 /CCKL-TC 22/12/0200 Về việc phổ biến truyên truyền và triển khai các văn bản
08/2022/TT-BTP 01/11/2022 Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
3938/UBND-NC 18/11/2022 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh
25/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33/2022/QĐ-UBND 21/10/2022 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
69/QĐ-CCKL 31/05/2022 Quyết định ban hành Nội quy BMNN tại CCKL
1673/CCKL-QLBVR&BTTN 16/11/2022 Về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh
1648/STP-PBGDPL 24/10/2022 V/v cung cấp các nội dung phục vụ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022