VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/KH-CCKL 25/02/2022 Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm theo Thông báo số 419/TB-TU ngày 27-01-2022 của Tỉnh ủy
25/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 V/v ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/QCPH-CCKL 28/10/2022 Quy chế phối hợp trong quán lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi
4058/TB-VP 24/10/2022 TB kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại cuộc họp Chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
308/CCKL-QLBVR&BTTN 13/10/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ
72/2020/QH14 18/07/2021 Luật Bảo vệ môi trường
06-NQ/ĐH 18/07/2021 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
34/KH-CCKL 18/07/2021 Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh
01/CT-UBND 18/07/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3125/UBND-NNTN 18/07/2021 Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoàng dã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29/CT-TTg 18/07/2021 Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
1534/TCLN-KL 18/07/2021 Về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng
105/QĐ-UBND 18/07/2021 Danh mục thủ tục hành chính (kèm theo QĐ 105/QĐ-UBND) chuẩn hóa ngành Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
105/QĐ-UBND 18/07/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12/BCĐ-BPGV 18/07/2021 Tăng cường công tác QLBVR&PCCCR trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 05/CĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 31/3/2020
40/CCKL-QLBVR&BTTN 18/07/2021 V/v công bố sáng kiến năm 2019 được Hội đồng thi đua tỉnh Kon Tum công nhận đợt 1 năm 2019
06/2019/NĐ-CP 18/07/2021 Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
244/UBND-NNTN 18/07/2021 V/v đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loại ngoại lai xâm hại
156/2018/NĐ-CP 18/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
33/2018/TT-BNNPTNT 18/07/2021 Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng