VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
160/CCKL-TC 18/07/2021 V/v đẩy mạnh thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
1581/UBND-KTTH 18/07/2021 V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biẻu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
598/STTTT-TTBCXB 18/07/2021 Tuyên truyền cho Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 8
102/QĐ-BKHĐT 18/07/2021 V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
12/BDT-VP 18/07/2021 Về việc quán triệt thông tin, tuyên truyền Báo cáo chính trị và Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020
03/PĐTĐ-TTra 18/07/2021 Phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020- 2025 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triẻn nông thôn
3021/UBND-HTKT 18/07/2021 V/v triển khai Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 8/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về một số giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong quý III và 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh
90/2020/NĐ-CP 18/07/2021 Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
3279/UBND-KGVX 18/07/2021 V/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020
03/2020/TT-BNV 18/07/2021 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác cùa người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
220/CCKL-TC 18/07/2021 V/v tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
3026/UBND-KGVX 18/07/2021 V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
52/2019/QH14 18/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và luật Viên chức
1397/STTTT-TTBCXB 18/07/2021 V/v tăng cường cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluzone
2986/CV-BCĐ 18/07/2021 V/v tăng cường kiểm soát nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và công tác cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
1833/SNN-VP 18/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
2916/UBND-KGVX 18/07/2021 V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
2831/UBND-KGVX 18/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1360/STTTT-TTBCXB 18/07/2021 V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
210/CCKL-TC 18/07/2021 V/v giải pháp tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone