VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3472/SNN-VP 13/11/2022 Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3573-CV/VPTU
2177/STTTT-BCVT&CNTT 15/11/2022 Về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên chuyên mục T63
229/BC-CCKL 08/06/2022 Công tác Cải cách hành chính nhà nước Quý II năm 2022
92/BC-CCKL 04/03/2022 Công tác Cải cách hành chính nhà nước Quý I năm 2022
18/KH-CCKL 19/02/2022 Phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
122/KH-CCKL 21/12/2021 Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
62/KH-UBND 14/02/2022 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
122/KH-CCKL 01/01/2022 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
06/KH-SNN 25/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
62/KH-UBND 07/01/2022 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
999/KH-UBND 18/07/2021 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TUngày 23-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW ngày 19-11-2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương