Công tác Quản lý Nhà nước đối với tài nguyên rừng

27/10/2022 16:15:00

Tài nguyên rừng là nguồn tài nguyên sinh thái có vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường sống của con người, động vật; cung cấp các nguồn gen động thực vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích khác…

     Hiện nay, pháp luật nhà nước ta phân loại rừng gồm ba nhóm: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, trong đó rừng sản xuất là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Chính vì vậy, việc đưa ra một hệ thống luật, thể chế chặt chẽ để quản lý nguồn tài nguyên này là rất cần thiết, đây cũng là cơ sở để phát triển lâm nghiệp bền vững.

     Phát triển lâm nghiệp bền vững là sự phát triển không những đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại mà còn phải đảm bảo không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng những nhu cầu đó của các thế hệ con cháu trong tương lai xa, trên cơ sở mối quan hệ chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội nhưng vẫn phải bảo vệ môi trường tự nhiên.

     Bảo vệ môi trường tự nhiên trong đó có bảo vệ rừng là một nội dung của phát triển lâm nghiệp bền vững. Đây là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phải bảo đảm nguyên tắc quản lý rừng bền vững; kết hợp bảo vệ và phát triển rừng với khai thác hợp lý để phát huy hiệu quả tài nguyên rừng.

     Nhằm mục đích quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản pháp luật do Đảng và Nhà nước đã ra đời theo từng giai đoạn để đảm bảo sự thống nhất trong công tác Quản lý nhà nước về lâm nghiệp, như: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 809/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/7/2022 về Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025…

     Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 780.514,14 ha, diện tích có rừng 610.612,54 ha (547.580,86 ha rừng tự nhiên, 63.031,68 ha rừng trồng), diện tích chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 155.779,2 ha, độ che phủ rừng là 63,12% (Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 7/6/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021)

     Hệ thống quản lý rừng trên địa bàn tỉnh được tổ chức thống nhất theo quy định của Chính phủ. Trong thời gian qua, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực cho công tác Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng, tỉnh Kon Tum đã tích cực thực hiện:

     Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là công cụ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mỗi công dân trên địa bàn đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó sẽ góp phần bảo vệ được môi trường, hệ sinh thái tự nhiên.

     Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước, về lâm nghiệp; xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

     Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, có ý chí phấn đấu, nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng tốt công nghệ thông tin.

     Ba là, rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bản tỉnh có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; thực hiện nghiêm túc cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch...

     Đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm, ảnh hưởng tới đời sống sản xuất và cuộc sống của người dân ở vùng Dự án

     Bốn là, chấn chỉnh và giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ.

     Năm là, xác định rõ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của toàn dân; trong đó, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương là rất quan trọng. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

     Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng để đáp ứng yêu cầu phát triển lâm nghiệp bền vững là vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi mỗi công dân phải có ý thức, trách nhiệm, chung tay quản lý, bảo vệ rừng.

     Ngoài ra, việc có chế tài ở mức cao và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp sẽ là công cụ hiệu quả giúp chấn chỉnh, đưa công tác quản lý, bảo vệ rừng vào khuôn khổ hơn và góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tự nhiên.  

Uyên Anh

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15