Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Các quy định, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

26/12/2022 14:00:00

Thực hiện Công văn số 966-CV/ĐUK, ngày 01-12-2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư; Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 20/12/2022 của Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm về học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chiều 14h00 ngày 26/12/2022 tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Các quy định, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

      Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm (trừ đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Đảng ủy đã học tại Hội nghị trực tuyến)

Đ/c Nguyễn Văn Nam – Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung các Nghị quyết


        Tại Hội nghị lần này toàn thể đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm đã được nghe đồng chí báo cáo viên phổ biến biến, quán triệt truyền đạt các nội dung sau:

  1. Nội dung tài liệu phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
  2. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương "về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội"; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 28-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương " về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài"; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương "về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội".

        Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm giúp cấp ủy, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm nắm vững những nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư; tạo sự thống nhất trong nhận thức; cổ vũ, động viên đảng viên, công chức và người lao động trong toàn đảng bộ phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và của đảng viên, đồng thuận trong hành động và sự quyết tâm cao, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện trong triển khai thực hiện. Qua Hội nghị học tập, quán triệt giúp đảng viên, công chức và người lao động nắm vững những nội dung cơ bản; những vấn đề mới của các Nghị quyết nhằm đưa các Nghị quyết; quy định, chỉ thị của Ban Bí thư đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Hải Ninh

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15