Chi cục Kiểm lâm niêm yết công khai các thủ tục hành chính

24/09/2022 16:15:00

Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm.

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về Công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trong đó có 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện việc công khai danh mục thủ tục hành chính tại bảng niêm yết của đơn vị và đăng lên Trang Thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm (http://kiemlam.kontum.gov.vn/thu-tuc/danh-sach.html)

Bảng niêm yết công khai Thủ tục hành chính tại Văn phòng CCKL

Đồng thời, Lãnh đạo Chi cục thường xuyên quán triệt, phổ biến các đơn vị trực thuộc tổ chức công khai, thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được thay thế và sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 32/QĐ-CCKL ngày 05/4/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được thay thế và sửa đổi Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Việc thực hiện công khai danh mục thủ tục hành chính và niêm yết thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hiệu lực cải cách hành chính của tỉnh./.

Uyên Anh

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15