Một số điểm mới đáng chú ý trong Quy định 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật Đảng

25/10/2022 16:45:00

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội.

 

Quy định 69 được ban hành thể hiện tinh thần Kết luận 21-KL/TW thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên.

          Quy định gồm 4 Chương, 58 Điều (Chương I: Quy định chung; Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng; Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm; Chương IV: Điều khoản thi hành), trong đó có một số nội dung mới đáng chú ý như sau:

          Một là, gộp chung quy định về kỷ luật Đảng và kỷ luật tổ chức Đảng

          Điều 7, Quy định 69 về kỷ luật Đảng này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gộp cả quy định về kỷ luật Đảng viên và kỷ luật tổ chức Đảng vào cùng một văn bản.

          - Đối với Tổ chức Đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

          - Đối với Đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, (nếu có chức vụ), khai trừ.

          - Đối với Đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

          Hai là, tiếp tục thực hiện kỷ luật Đảng viên vi phạm chính sách dân số.

Trước đây, theo Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW, việc kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình có nêu rõ hình thức kỷ luật với trường hợp Đảng viên sinh con thứ ba, thứ tư, thứ năm trở lên. Trong khi đó việc sinh con thứ ba, thứ tư và thứ năm trở lên tại Quy định 69 về kỷ luật Đảng không còn được “gọi tên” cụ thể mà thay vào đó, Điều 52 - Quy định 69 chỉ nêu:

 Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: (1) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định; (2) Vi phạm chính sách dân số.

          Trường hợp vi phạm đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): (1) Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc; (2) Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.

Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Ba là, bổ sung thêm trường hợp chưa/không/miễn kỷ luật Đảng viên
          * Trước đây Điều 5 Quy định 102 chỉ đặt ra 02 khoản quy định về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật Đảng viên gồm:

- Chưa xem xét kỷ luật: Đang mang thai, nghỉ thai sản; đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú trong bệnh viện.

- Không kỷ luật: Đảng viên vi phạm đã qua đời trừ trường hợp đảng viên đó  vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng.

* Trong khi đó, theo khoản 14 Điều 2, Quy định 69, trường hợp chưa, không hoặc miễn kỷ luật Đảng viên gồm:

- Chưa xem xét kỷ luật: (1) Đảng viên là nữ đang mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc là nam nhưng do vợ chết hoặc vì khách quan, bất khả kháng cũng đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; (2) Đảng viên bị bệnh nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Nhưng nếu người này có sức khỏe ổn định (được ra viện) thì vẫn bị xem xét kỷ luật; (3) Đảng viên vi phạm đã qua đời thì không kỷ luật trừ trường hợp có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

- Chưa thi hành kỷ luật: Đảng viên bị tuyên bố mất tích nếu phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận nhưng chưa xử lý kỷ luật, khi phát hiện đảng viên đó còn sống thì thi hành kỷ luật theo quy định.

- Miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm: (1) Đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo theo Kết luận sổ 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện; nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung. (2) Vi phạm do chấp hành quyết định sai trái của cấp trên hoặc bị ép buộc nhưng đã chủ động, kịp thời báo bằng văn bản về ý kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện.

Như vậy, so với quy định cũ, Quy định 69 về kỷ luật Đảng đã bổ sung và nêu cụ thể các trường hợp được miễn hoặc hoãn kỷ luật, chưa thi hành kỷ luật.

          Bốn là, Quy định về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật Đảng viên
          Tại Khoản 2, Điều 5 và Khoản 2, Điều 6 Quy định 69 bổ sung thêm các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng khi xử lý kỷ luật đối với Đảng viên.

STT

Quy định mới

Quy định cũ

1

Tình tiết giảm nhẹ

1.1

Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chât, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm trước khi bị phát hiện.

 

 

1.2

Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm.

Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm.

 1.3 

Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Chủ động khắc phục hậu quả vi phạm và tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

1.4

 Không quy định 

Vi phạm do nguyên nhân khách quan hoặc do bị ép buộc nhưng đã chủ động báo cáo với tổ chức.

1.5

 Vi phạm khi thực hiện chủ trương hoặc thí điểm đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định, không thuộc trường họp quy định tại Điểm đ, Khoản 14, Điều 2 Quy định này.

Vi phạm do phải thực hiện chủ trương, quyết định, mệnh lệnh sai trái của cấp trên.

2

Tình tiết tăng nặng

2.1

- Đã được tổ chức đảng yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm, vi phạm. Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả hoặc khắc phục không đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có.

- Đối phó, quanh co, cản trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bao che cho người vi phạm; đe doạ, trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo, người làm chứng, người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm.

- Vi phạm có tổ chức, là người chủ mưu; cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; che giấu, sửa chữa, tiêu huỷ chứng cứ, tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh để trục lợi. Ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

- Đã được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giáo dục, nhắc nhở mà không sửa chữa.

- Quanh co, che giấu hoặc không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.

- Bao che cho người cùng vi phạm; trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo vi phạm hoặc người cung cấp chứng cứ vi phạm.

- Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, lập hồ sơ, chứng cứ giả.

-  Đối phó, cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm.

- Vi phạm do lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, thực hiện chính sách xã hội và an ninh, quốc phòng.

- Vi phạm gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả.

- Vi phạm nhiều lần, có hệ thống, bị xử lý kỷ luật nhiều lần.

- Vi phạm có tổ chức; là người chủ mưu, khởi xướng hành vi vi phạm.

- Ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

- Ép buộc, hướng dẫn hoặc tạo điều kiện cho người khác tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả; che giấu, sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu.

         

          Năm là, Bổ sung hàng loạt hành vi Đảng viên bị kỷ luật

          *  Đảng viên chạy chức chạy quyền

          Đây là lần đầu tiên có văn bản về xử lý kỷ luật Đảng đề cập đến mức kỷ luật khi Đảng viên chạy chức, chạy quyền; trong đó hình thức kỷ luật cao nhất là bị khai trừ khỏi Đảng. Trước đây, tại Điều 13 Quy định 205 về kiểm soát quyền lực có đề cập đến cách xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, tuy nhiên không đề cập cụ thể các hành vi sẽ bị kỷ luật Đảng là gì.

          Quy đinh 69 về kỷ luật Đảng này, Ban Chấp hành đã nêu cụ thể các biểu hiện và hình thức kỷ luật như sau:

STT

Hình thức kỷ luật

Biểu hiện

1

   Khiển trách

   - Tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm mục đích có được vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn.

- Tác động, mua chuộc, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí, chức vụ có lợi cho cá nhân.

- Đặt điều kiện, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình.

- Mặc cả, đặt điều kiện, đòi hỏi không chính đáng với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm để được sắp xếp vào chức vụ, vị trí công tác.

- Can thiệp, tác động, gây áp lực để người khác quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo mục đích cá nhân.

- Trì hoãn, không thực hiện hoặc chọn thời      điểm   có        lợi với   nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình công tác cán bộ.

2

Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)

- Đã bị kỷ luật khiển trách mà tái phạm.
   - Vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng các hành vi đã nêu bị mục khiển trách.
   - Vi phạm một trong các hành vi sau:

+ Không chỉ đạo xem xét, xử lý kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ hoặc bao che, tiếp tay cho hành vi tiêu cực này.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng, bao che hành vi tiêu cực trong đánh giá cán bộ, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, bầu cử; quyết định không đúng cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi trái quy định.

+ Can thiệp, tác động trái quy định vào công tác cán bộ; bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, theo quy định. Đe cho người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

+ Thiếu trách nhiệm trong việc xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi tiêu cực trong bố trí, bổ nhiệm cán bộ hoặc không kiến nghị, xem xét xử lý theo quy định đối với hành vi tiêu cực này.

+ Bao che, không xử lý, không giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tiêu cực trong bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

 + Tặng, nhận quà biếu cho người có trách nhiệm hoặc người có liên quan quyết định đến việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật.

3

   Khai trừ

- Vi phạm bị khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức và gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  - Đưa, nhận hối lộ để được bố trí, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 

* Đảng viên dùng bằng giả

          So với quy định trước đây, Quy định 69 đã bổ sung thêm một số hành vi bị kỷ luật khi sử dụng quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chẳng hạn như:

          - Khiển trách: Mua, bán, tặng cho văn bằng, chứng chỉ gây hậu quả ít nghiêm trọng (điểm a, khoản 1, Điều 35).

          - Cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ: Cho mượn, thuê văn bằng, chứng chỉ (điểm e, khoản 2, Điều 35).

          - Khai trừ: Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không họp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, được kết nạp vào Đảng, được đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ (điểm d, khoản 3, Điều 35).

          * Đảng viên sống chung với người khác không đăng ký kết hôn

          Đây tiếp tục là một trong những điểm mới của Quy định 69 về kỷ luật Đảng viên so với Quy định 102 trước đây. Theo đó, điểm e và điểm g, khoản 1, Điều 51 Quy định 69 nêu rõ:

  1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
  2. e) Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng.
  3. g) Vi phạm pháp luật về mang thai hộ.

          Nếu tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng về hành vi trên, Đảng viên có thể bị cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ. Nặng hơn, nếu đảng viên vi phạm gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức bị khai trừ.

          Lúc sinh thời, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Kỷ luật của Đảng là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động nhất trí, nó do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng. Kỷ luật của Đảng dựa trên tình đồng chí, kỷ luật của những người cùng chung một lý tưởng, tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của quốc gia, dân tộc

          Như vậy, có thể thấy Quy định số 69-QÐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị đã hướng đến mục tiêu kỷ luật tự giác và nhân văn theo đúng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền.

Quỳnh Lê

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.597

NguoiTruyCapTổng số người online:

15