Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 của Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm

30/11/2022 09:45:00

Chiều ngày 30/11, Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Chi bộ văn phòng chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị gồm 30/31 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Sỹ Chung - Bí thư Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

Đồng chí Võ Sỹ Chung - Bí thư Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm phát biểu chỉ đạo

        Trước khi tiến hành họp kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Chi bộ văn phòng Chi cục Kiểm lâm đã triển khai, thông qua chương trình và phổ biến đến toàn thể Hội nghị một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên: Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022;... 

Hình ảnh toàn thể Hội Nghị

        Đồng chí Hồ Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Chi bộ văn phòng thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ Văn phòng. Trong năm 2022, Chi uỷ, Chi bộ đã kịp thời phổ biến triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng các chủ trương, nghị quyết, pháp luật của chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của ngành, của cơ quan đơn vị thông qua sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể và các cuộc họp cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

        Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra. Tất cả đảng viên, quần chúng trong đơn vị chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của ngành, của địa phương; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng nội bộ thực sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ đi đôi giữ vững kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong đơn vị; thực hiện tốt công tác phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức quyền sách nhiễu trong thi hành công vụ và đấu tranh có hiệu quả không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, không để các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu trong thi hành công vụ…

        Các đồng chí đảng viên đã nghiêm túc lắng nghe, thẳng thắn tham gia thảo luận và đóng góp các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung báo cáo kiểm điểm. Sau khi thống nhất Báo cáo kiểm điểm, toàn thể Hội nghị cùng thảo luận phân tích chất lượng tổ chức Đảng và bỏ phiếu kín đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, thông qua kết quả bỏ phiếu: 100% thống nhất đề nghị xếp loại mức chất lượng: Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Tiếp tục kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng từng đảng viên, các cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm của bản thân mình trước toàn thể Hội Nghị. Chi bộ tập trung vào đánh giá về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân; Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành quy định của Đảng, nhà nước về những điều đảng viên, công chức không được làm; việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện theo 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết TW 4, khóa XII; đồng thời đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm vừa qua. Từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; chủ trì hội nghị kết luận những ưu điểm, khuyết điểm của từng cá nhân; các cá nhân thống nhất tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Toàn thể hội nghị tiếp tục bỏ phiếu kín đánh giá, xếp loại của đảng viên và mức đề xuất đánh giá, xếp loại của từng đảng viên trong Chi bộ, thông qua kết quả bỏ phiếu: có 05 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 25 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ.

          Đồng thời thống nhất đề nghị Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tặng giấy khen cho tập thể Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và đề nghị Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm tặng giấy khen cho 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022./. 

Hải Ninh

Bài viết liên quan:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

NguoiTruyCapTổng số người truy cập:

1.005.698

NguoiTruyCapTổng số người online:

15